فایلهای صوتی کتاب ۵۰۴ به صورت درس به درس

رایگان

گزارشکار آزمایش افت اصطکاکی

۲۵۰۰ تومان

گزارشکار آزمایش تخلیه آب از روزنه

۲۰۰۰ تومان

گزارشکار آزمایش سرریزها

۲۰۰۰ تومان

گزارشکار آزمایش ونتوری متر

۲۰۰۰ تومان

گزارشکار آزمایش مرکز فشار

۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل PDF کتاب ۵۰۴ به همراه ترجمه

رایگان

آزمایش فشار سنج بوردون

۲۰۰۰ تومان

کاربرد هیدروفلوم در آبیاری سطحی

رایگان

جزوه کیفیت آب در آبیاری تحت فشار

۵۰۰۰ تومان

جزوه پمپ و ایستگاه پمپاژ آزمون آبیاری تحت فشار

۵۰۰۰ تومان

جزوه اصول طراحی سیستم های آبیاری بارانی

۶۰۰۰ تومان

جزوه اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

۶۰۰۰ تومان

فهرست بهای آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۵

۲۰۰۰ تومان

جزوه طراحی سیستم های آبیاری موضعی

۷۰۰۰ تومان

مطالب رایگان

0