دانلود
رایگان

ارزیابی مدل WOFOST در شبیه سازی عملکرد دو رقم برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری