آشنایی با نصب و اجرای روش های آبیاری تحت فشار

رایگان

جزوه کیفیت آب در آبیاری تحت فشار

۵۰۰۰ تومان

جزوه پمپ و ایستگاه پمپاژ آزمون آبیاری تحت فشار

۵۰۰۰ تومان

جزوه اصول طراحی سیستم های آبیاری بارانی

۶۰۰۰ تومان

جزوه اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

۶۰۰۰ تومان

جزوه طراحی سیستم های آبیاری موضعی

۷۰۰۰ تومان

جزوه مدیریت پیمان و مواد شناسی لوازم و تجهیزات آبیاری تحت فشار

۴۰۰۰ تومان
0