تعیین نیاز آبی گیاه گوجه با استفاده از نرم افزار کراپ وات

رایگان

راهنمای کابردی نرم افزار Epanet2

رایگان

آشنایی با نصب و اجرای روش های آبیاری تحت فشار

رایگان

کاربرد هیدروفلوم در آبیاری سطحی

رایگان

جزوه کیفیت آب در آبیاری تحت فشار

۵۰۰۰ تومان

جزوه پمپ و ایستگاه پمپاژ آزمون آبیاری تحت فشار

۵۰۰۰ تومان

جزوه اصول طراحی سیستم های آبیاری بارانی

۶۰۰۰ تومان

جزوه اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

۶۰۰۰ تومان

جزوه طراحی سیستم های آبیاری موضعی

۷۰۰۰ تومان

جزوه مدیریت پیمان و مواد شناسی لوازم و تجهیزات آبیاری تحت فشار

۴۰۰۰ تومان
0