گزارشکار آزمایش نیروی جت آب

۲۰۰۰ تومان

گزارشکار آزمایش پرش هیدرولیکی

۲۵۰۰ تومان

مجموعه گزارشکار آزمایشکاه هیدرولیک

۱۴۰۰۰ تومان

گزارشکار آزمایش افت اصطکاکی

۲۵۰۰ تومان

گزارشکار آزمایش تخلیه آب از روزنه

۲۰۰۰ تومان

گزارشکار آزمایش سرریزها

۲۰۰۰ تومان

گزارشکار آزمایش ونتوری متر

۲۰۰۰ تومان

گزارشکار آزمایش مرکز فشار

۲۰۰۰ تومان

آزمایش فشار سنج بوردون

۲۰۰۰ تومان
0