روش­ های کلاسیک (غیرمکانیزه) آبیاری بارانی

روش کلاسیک کاملاً متحرک

 • در این روش تمام اجزای قابل جابجایی می‌باشند.
 • چون همه لوله‌ها جابجا می‌شوند، جنس آنها از آلومینیوم می‌باشد.
 • این روش برای آبیاری تکمیلی، آبیاری اراضی کوچک و پراکنده و آبیاری مقدماتی مناسب است.
 • هزینههای سرمایه‌گذاری این روش نسبت به سایر روشها کمتر ولی هزینههای بهره‌برداری و نگهداری بیشتر می‌باشد.
 • محدودیتی از نظر شکل و ابعاد زمین وجود ندارد.
 • در اراضی تا شیب ۱۵ درصد کارائی دارند.
 • وجود عوارض در زمین ( طبیعی یا مصنوعی) ،محدودیتی برای کاربرد این روش ایجاد نمی کنند .
 • این روش برای آبیاری گیاهان پابلند توصیه نمی شود.

 

روش کلاسیک نیمه متحرک

 • در این روش ایستگاه پمپاژ، لوله‌های اصلی و فرعی ثابت بوده و بال­های آبیاری توسط کارگر جابجا می‌شوند.
 • چون بال­ها جابجا می‌شوند، جنس آنها از آلومینیم می‌باشد.
 • محدودیتی از نظر شکل و ابعاد زمین وجود ندارد.
 • برای گیاهان پا بلند توصیه نمی‌شود.
 • در صورت استفاده در خاک­های سنگین بهتر است از بال­های رزرو استفاده شود.
 • برای آبیاری اراضی کوچک و با ابعاد نامنظم مناسب است.
 • هزینههای سرمایه‌گذاری نسبت به روش کاملاً متحرک بیشتر می‌باشد.
 • در اراضی تا شیب ۱۵ درصد کارائی دارند.
 • وجود عوارض در زمین ( طبیعی یا مصنوعی) ،محدودیتی برای کاربرد این روش ایجاد نمی کنند .

 

روش کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک

 • در این روش ایستگاه پمپاژ، لوله‌های اصلی و فرعی و بال­ها ثابت بوده و آبپاش­ها توسط کارگر جابجا می‌شوند.
 • برای امکان جابجایی آبپاش­ها، بر روی بال آبیاری شیرهای خودکار به فواصل معین نصب می‌شوند.
 • برای کاهش هزینههای اجرایی از آبپاش­های بزرگتر و با فواصل جابجایی بیشتر استفاده می‌شود.
 • بال­های آبیاری می‌توانند روی زمین و یا بطور ثابت در زیر زمین نصب شوند.
 • محدودیتی از نظر شکل و ابعاد زمین و گیاه وجود ندارد.
 • هزینههای سرمایه‌گذاری نسبت به روش­های قبلی بیشتر است.
 • در اراضی تا شیب ۱۵ درصد کارایی دارند.
 • وجود عوارض در زمین ( طبیعی یا مصنوعی) ،محدودیتی برای کاربرد این روش ایجاد نمی کنند .

 

روش کلاسیک کاملاً ثابت

 • در این روش تمام اجزای ثابت می‌باشند.
 • حداقل نیروی کارگری مورد نیاز بوده و فقط بایستی شیرهای ابتدای هر قطعه باز و بسته شوند.
 • می‌توان با استفاده از شیرهای برقی سیستم را اتوماتیک نمود.
 • هزینههای سرمایه‌گذاری این روش زیاد بوده و برای محصولات گران قیمت قابل استفاده است.
 • هیچ­گونه محدودیتی از نظر شکل و ابعاد زمین و گیاه وجود ندارد.
 • در اراضی تا شیب ۱۵ درصد کارایی دارند.
 • وجود عوارض در زمین ( طبیعی یا مصنوعی) ،محدودیتی برای کاربرد این روش ایجاد نمی کنند .

 

روش کلاسیک شیلنگی با قرقره کوچک

 • در این روش مانند کلاسیک نیمه متحرک بوده و بجای بال آبیاری از دستگاه­های قرقره‌ای کوچک استفاده می‌شود.
 • به دور قرقره، لوله پلی‌اتیلن نرم پیچیده شده و انتهای آن به یک آبپاش (بر روی ارابه کوچک) متصل شده است.
 • قرقرهها به فواصل مشخص بطور ثابت نصب شده و هریک نواری بطول حداکثر ۴۰۰ متر (در طرفین( را آبیاری می‌کنند.
 • جابجایی آبپاش­ها با چرخانیدن قرقره) دستی یا موتوری( انجام شده و نیازی به تردد در داخل مزرعه نمی‌باشد.
 • در اراضی تا شیب ۱۵ درصد امکان آبیاری با این روش وجود دارد

 

 

مطالعه بیشتر