اسامی لاتین شیر آلات صنعتی

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

Air release valves
شیر های تخلیه هوا
Altitude valves (Float valves)
شیرهای کنترل سطح آب در مخازن -شیرهای شناور
Air vacuum valves
شیرهای خلا
Automatic valves
شیرهای خودکار
Ball lift check valves
شیرهای یک طرفه بالارونده کروی
Burst safety valves
شیرهای حفاظت از شکستکی خط لوله
Ball valves
شیرهای بشقابی
Butterfly valves
شیرهای پروانه ای
Check valves
شیرهای یک طرفه
Closing – Down valves
شیرهای انسداد محوری
Combination automatic control valves
شیرهای کنترل اتوماتیک چند منظوره
Check valves with opening and closing speed
شیرهای یک طرفه پیلوت دار با زمان باز و بسته شدن قابل کنترل
Control Disc valves
شیرهای دیسکی
Double flanged butterfly valves
شیرهای پروانه ای با بدنه دو سر فلنج
Dual-orifice air relief valves
شیرهای هوای دو روزنه
Float valves, pilot operated
شیرهای شناور پیلوت دار
Fire landing valves
شیرهای آتش نشانی
Gate valves
شیرهای کشویی
Globe valves
شیرهای کروی

Howell bunger valves
شیرهای هاول بانگر
Hollow jet valves
شیرهای هالوجت
Hinged check valves
شیرهای یک طرفه لولایی
Knife gate valves
شیرهای کشویی چاقویی
Lift check valves
شیرهای یک طرفه بالارونده
Manual on- off valves, pilot operated
شیرهای قطع و وصل پیلوت دار دستی
Mechanical pressure relief valves
شیرهای فشار شکن مکانیکی
Needle valves
شیرهای سوزنی
Pressure sustaining valves
شیرهای ثابت نگهدارنده فشار
Plug valves
شیرهای توپی
Pressure relief valves
شیرهای فشار شکن
Pressure relief valves, pilot operated
شیرهای فشار شکن پیلوت دار
Parallel slide gate valves
شیرهای کشویی موازی
Parallel slide gate valves
شیرهای کشویی موازی
Pump control valves
شیرهای کنترل تلمبه
Rate of flow control valves
شیرهای کنترل بده پیلوت دار
Surge relief valves, piston type, pilot operated
شیرهای اطمینان پیلوت دار – شیرهای رها کننده فشار
Surge anticipator relief valves
شیرهای اطمینان پیلوت دار (پایلوت دار) مجهز به شیر برقی
Solenoid control valves
شیرهای کنترل سولونوییدی

Safety valves
شیرهای اطمینان
Single eccentric butterfly valves
شیرهای پروانه ای خارج از مرکز در یک جهت
Double eccentric butterfly valves
شیرهای پروانه ای خارج از مرکز در دو جهت
Single-orifice air valves
شیرهای هوای تک روزنه
Single flanged or Lugged flanged
شیرهای پروانه ای تک فلنج
Sleeve valves
شیرهای آستینی
Tilting disc check valves
شیرهای یک طرفه دورانی
Vaned ring needle valves
شیرهای سوزنی رینگ پروانه ای
Wafer type butterfly valves
شیرهای پروانه ای با بدنه ویفری
Wedge gate valves
شیرهای دروازه ای گوه ای

مطالعه بیشتر