اندازه گیری دبی در کانال های روباز توسط پارشال فلوم

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﺑﯽ آب در ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﺤﻮﯾﻞ آب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. اﻧﺘﻘﺎل آب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﺎل ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد. ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آب در ﮐﺎﻧﺎل از ﭘﺎرﺷﺎل ﻓﻠﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﯿﭗ ﭘﺎرﺷﺎل ﻓﻠﻮم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺮض ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻠﻮﯾﯽ ﻓﻠﻮم ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻋﺮض ﻓﻠﻮم ﯾﮏ ﻓﻮت ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﯿﭗ ﻓﻠﻮم ﯾﮏ ﻓﻮﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. آب از ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻠﻮم وارد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد. ﯾﮏ ﺳﻮراخ و ﭼﺎﻫﮏ ارﺗﻔﺎع آب در ورودی ﻓﻠﻮم و ﯾﮏ ﺳﻮراخ و ﭼﺎﻫﮏ ارﺗﻔﺎع آب در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻗﺮار دارد. اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﻗﺮاﺋﺖ اﺻﻠﯽ ﻓﻠﻮم ﺗﻮﺳﻂ درﺟﻪ و ﭼﺎﻫﮏ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ورود آب ﺑﻪ ﻓﻠﻮم ﻗﺮار دارد اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد. درﺟﻪ ﺳﻮراخ و ﭼﺎﻫﮏ دوم ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺶ آزاد آب در ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﻠﻮم اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد و ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ آب ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎرﺷﺎل ﻓﻠﻮم ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻮﻣﺎً دو ﺗﺎ ﭼﺎﻫﮏ در ﮐﻨﺎر ﻓﻠﻮم ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ دو ﭼﺎﻫﮏ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﯾﺮه ﺑﻮده و ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان داﺧﻞ آن ﯾﮏ ﻧﻮار ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی ﻧﺼﺐ ﮐﺮد. ﺑﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ و ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ، اﺷﻞ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺣﺠﻤﯽ آب ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﻮد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ دو ﭼﺎﻫﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ.

مطالعه بیشتر