اطلاعات مورد نیاز برای طراحی سیستم های تحت فشار

این فایل شامل موارد ضروری و کاربردی برای طراحی سیستم های آبیاری می باشد:

نسبت فواصل توصیه شده به قطر موثر آبپاش

حداقل قطر پاشش موثر مورد نیاز برای فواصل مختلف آبپاش

تعیین درصد خیس خوردگی و فواصل مناسب گسیلنده

راهنمای تعیین کیفیت آب برای آبیاری (FAO)

حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی برای گیاهان مختلف

و …

 

 

 

مطالعه بیشتر