دانلود نرم افزار HYFRAN

HYFRAN شامل تعدادی از ابزار قدرتمند، انعطاف پذیر، کاربر پسند ریاضی است که می تواند برای تجزیه و تحلیل آماری از وقایع شدید استفاده شود.
HYFRAN را می توان در هر مطالعه مورد استفاده قرار داد که نیاز به هماهنگ سازی توزیع آماری را به یک سری اطلاعات مستقل و یکسان توزیع می کند. برنامه های کاربردی در زمینه های فنی مختلف مانند مهندسی، محیط زیست، هواشناسی، علوم پزشکی و غیره یافت می شود.

مطالعه بیشتر