دانلود نرم افزار EToCalculator

یکی از راه های کاهش بحران آب در کشاورزی به واسطه پایین بودن راندمان مصرف آن و استفاده بیش از حد منابع موجود، مدیریت آب در تأمین نیاز آبی گیاهان زراعی است. در این زمینه تبخیر تعرق، در واقع شاخص تعیین کننده ای در فرآیند رشد است که معادل آب مورد نیاز گیاهان زراعی قلمداد می شود. در همین راستا FAO در January 2009 نرم افزار ETO CALCULATOR را برای محاسبه تبخیر تعرق گیاه مرجع ارائه نمود.

EToCalculator نرم افزاری است که توسط بخش زمین و آب FAO تولید شده است. تابع اصلی آن محاسبه تبخیر تعرق مرجع (ETo) با توجه به استانداردهای FAO است.

 

مطالعه بیشتر