دانلود نرم افزار DIP

نرم افزار بسته شاخص های خشکسالی “Drought Indicis Package”  توانایی محاسبه ی شاخص های خشکسالی از جمله SPI را دار می باشد. لازم به ذکر است نرم افزار DIP تولید کارشناسان ایرانی می باشد.

 

جدول شاخص SPI

توصیف کیفی خشکسالی

نمره شاخص
خشکسالی ضعیف ۲۵/- تا ۷۵/-
خشک سالی متوسط ۲۵/۱- تا   ۷۵/-
خشکسالی شدید ۷۵/۱- تا ۲۵/۱-
خشکسالی بسیار شدید ۷۵/۱- و کمتر

مطالعه بیشتر