دانلود نرم افزار ArcSWAT

ArcSWAT  نرم افزاری برای تهیه شبکه آبراهه و همچنین طبقه بندی کردن شبکه آبراهه می باشد.

مدل سوات (Soil and Water Assessment Tool (SWAT)) ابزاری است برای ارزیابی کیفیت و کمیت آب و خاک حوضه رودخانه یا آبخیز که توسط آرنولد در دهه ۱۹۹۰ برای سرویس تحقیقات کشاورزی آمریکا توسعه یافته است.

این مدل قابلیت اتصال به نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی را دارا بوده و مدودیتی از نظر ورود حجم وسیعی از  اطلاعات در مورد حوضه های وسیع را ندارد.

مدل سوات در شبیه سازی رواناب، فرسایش و تولید رسوب یک حوضه آبخیز در سالهای اخیر مورد توجه و استفاده زیادی قرار گرفته است.

 

For ArcGIS 10.1 SP1:
Note: 10.18 is the final ArcSWAT version for ArcGIS 10.1.

مطالعه بیشتر